Расклопна опрема - Висок Напон

Кончар Инг ги нуди следните високонапонски расклопни уреди, производ на Кончар Загреб:
 • високонапонски SF6 прекинувачи од 72,5-550 kV
 • високонапонски раздвојувачи од 72,5-550 kV
 • високонапонски SF6 оклопени постројки од
 • 72,5-145 kV
 • полиуретански и композитни изолатори за внатрешна монтажа
 • Сервис
  • Одржување, обнова, реконструкција и ремонт на склопки и постројки
  • надзор, одржување
  • превентивен преглед
  • теренски испитувања
  • пуштање во погон