Мерни трансформатори

Кончар Инг ги нуди следните мерни трансформатори, производ на Кончар Загреб:
 • Високонапонски изолирани со масло до Um 800 kV
 • Изолиран со гас SF6 за вградување во GIS, до
 • Um 145 kV
 • Среднонапонски, до Um 40,5 kV, изолирани со масло или зaлиени во епоксидна смола
 • Нисконапонски, до Um 1 kV
 • Специјални
 • Сервис
  • Обновување, реконструкција и ремонт на трансформатори
  • Надзор
  • Мониторинг
  • Одржување
  • Поправка и
  • Ревитализација