Дистрибутивни и специјални трансформатори

Кончар Инг ги нуди следните производи на Кончар Загреб:

Енергетски трансформатори
 • маслени трансформатори – снага до 100 МVA и напон до 110 kV
Дистрибутивни трансформатори
 • маслени трансформатори – снага до 2500 kVA и напон до 36 kV
 • суви трансформатори – снага до 5000 kVA и напон до 24 kV
Специјални трансформатори
 • трансформатори за напојување на железница
 • трансформатори за влечење (локо трансформатори)
 • трансформатори за печки
 • исправувачки трансформатори
 • трансформатори за заземјување
 • трансформатори и трансформаторски станици за рудници
Сервис
 • обновување, реконструкција и ремонт
 • надзор
 • мониторинг
 • одржување
 • поправка и
 • ревитализација