Расклопна опрема - Среден Напон

Кончар Инг ги нуди следните електрични уреди и постројки на среден напон, производ на Кончар Загреб:
 • Среднонапонски склопни постројки од 7,2-38 kV, изолирани со воздух или SF6 гас.
 • Нисконапонски постројки и MCC
 • RMU апаратура 12-24 kV
 • Вакуумски прекинувачи 12-38 kV
 • Вакуумски склопници 7,2 kV
 • Раздвојувачи и раздвојувачки склопки 12-38 kV
 • Изолатори – потпорни, проводни и пролазни до
 • 38 kV и 2500 A
 • Сервис
  • Одржување, обнова, реконструкција и ремонт на склопки и постројки
  • надзор, одржување
  • превентивен преглед
  • теренски испитувања
  • пуштање во погон