Базени

  • Нудиме изведба на сите видови базени од отворен тип или покриени, во затворени простори, со соодветна техничка опрема за филтрација и дезинфекција на водата.

    Базените согласно барањата на инвеститорот можат да бидат со скимери или фински преливник, системи за електролиза за солена вода, автоматски систем за дозирање, грејачи, водени ефекти - фонтани, подводно амбиентално осветлување итн.